รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน 2560

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
1.นางสาวสุธีร์ธิดา กุลสิริเดชสิทธิ์
2.นายสาธิต กองฟั่น
3.นายชัยพร ดีปลื้ม
4.นายณภชล ฤกษ์วิรี
5. นางสาวสิริวิมล ทำการดี
6.นายณภัทร ภัทรวัฒน์
7.นายวรรณศักดิ์ รัตนวารี
8.นางสาวศุภศจี กลิ่นหอม
9.นายสมัชชา สุวรรณกาญจน์
10.นางสาวเฟื้องฟ้า พันชั่ง
11.นางสาววิภาวรรณ ขวัญเมือง
12. นายณรงค์ชัย โมใหญ่
13.นายณัฐสิทธิ์ เปรุณาวิน
14.นางสาวอรุชา คุ้มเกิด
15.นายภานุมาส ไม้แหลม
16.นางสาวสุกันยา ยุพจันทร์
17.นายภูริชย์ แสนทวี
18.นายภาพตะวัน การเรียน
19.นางสาวพรพรรณ คล้ายจินดา
20.นางสาววิลาวัณย์ พรมเพียงช้าง
21.นายเอกสิทธิ์ หนูรักษ์
22.นายวิษณุ อ่อนวงศ์
23.นายสุระชาติ พจนา
24.นายศราวุธ ศรีสมุทร
25.นางสาวเบญจมาส กล้าหาญ
26.นายพรชัย พรพนม
27.นายสพล สมวงษ์
28.นายภานุวัตร ธนะสั้งข์
29.นายชลธิชา ม่วงงาม
30.นายวัชรดล โต๊ะทอง
31.นายธนกฤต คุ้มเศรณี
32.นายชาญวิทย์ อิ่มพราหมณ์
33.นางสาวจุฑามาศ แก้วไทรคุ้ม
34.นางสาวธิดารัตน์ จำปาเทศ
35.นายพิริยะ แก้ววิมล
36.นายศิริวัฒน์ แย้มเภา
37.นายกฤษติธี บุญช่วย
38.นางสาววาสนา ล่องหลง
39.นายธนภัทร วชิระ
40.นายวงศกร กลัดแก้ว
41.นายวัชรพล ฉัตรเงิน
42.นางสาวเบญจพร ละวีวัลย์
43.นายนัฐพล เชื้ออ่าว
44.นายนฤนาท สุวรรณนิรมล
45.นายตนุภพ โพธิ์ทอง
46.นายนภดล จิตติชานนท์
47. นายเชิดชาย พานทอง
48.นายมนัส รักวงศ์อาชีพ
49. นายภูเบศ กอบกสิกรรม
50. นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยนเล่ง
51. นายชนานนท์ ตุ้ยกำเนิด
52. นายสุรพงษ์ บรรจงมณี
53. นายอภิชาต อักษรเนียม
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
1.นายสุอาคม นิลอุบล
2.นางสาวศิริพร ทุมสิงห์
3.นายประทีป ทัมทิมทอง
4.นายณัฐกานต์ มานะกิจ
5. นางสาวกัญญาภรณ์ สถาพรนุวัฒน์
6.นางสาวดารินทร์ ปฐมบวร
7.นายนพรัตน์ ภูมิโคกรักษ์
8.นางสาวอารยา ดวงจันทร์
9.นายกัมพล อำไพ
10.นางสาวบุษกร สันทอง
11.นายเศรษฐา วงศ์แกล้ว
12. นางสาวธีรดา ชำนาญ
13.นางสาวสุจิตตรา ใจตรง
14.นายชูชัย ทองเจือพงษ์
15.ว่าที่เรือตรีอิสระ สุไลมาน
16.นายถนอม ห่อวงศ์สกุล
17.นายวีระศักดิ์ ริยะกาศ
18.นายสุพจน์ หมื่นน้อย
19.นางสาวพิไลพร สายพรหม
20.นายปรีดา โค้วเหลย
21.นายเชิดพงศ์ อาจชัยชาญ
22.นางสาวจิราทิพย์ นนท์ประไพกุล
23.นายธีรพันธ์ หาญใจไทย
24.นางสาวศศิธร หงษ์คำ
25.นางสาวปิยนุช สูงสุวรรณ
26.นางสาวศิรินาฏ เต็งศิริ
27.นายสันติ ชาติวิวัฒนาการ
28.นายธนัทวิญญ์ ธรรมาธนวัฒน์
29.นายเศรษฐพงศ์ สมจิตต์
30.นางสาวจีรนันท์ ธรรมณวโสฬส
31.นายเอกรัตน์ น้อยเพ็ง
32.นายพงษ์เทพ เฟื่องสำรวจ
33.นายบุญวัฒน์ มหาทรัพย์
34.นายยุรนันท์ เขินไพร
35.นายคึกบุญ กระบวนรัตน์
36.นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์
37.นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา
38.นางสาวจุไรพร อบเทียน
39.นางสาวบุษยา เครือแตง
40.นางสาวลัคนา ชำนาญกุล
41.นางสาวสุพิชชา จันทร์เพ็ญ
42.นายกิตติศักดิ์ พรหมประเสริฐ
43.นายชญานนท์ เชี่ยวกิจ
44.นายชิติพัทธ์ พลอยแดง
45.นายธัญพิสิษฐ์ เสนีย์ศรีสกุล
46.นายศรณรงค์ วรรณศิริ
47. นายอธิคม ชนะชัย
48. นางสาวทัศพร กาญจนเรขา
49. นายเอกรัฐ เกตุงาม
50. นางสาวอังคณา สุพงษ์
51. นายเอกพันต์ พจน์ดำรง
52. นายสิทธิกร กมลาสน์
53. นายปณรรฆ ศรีวรรธนะ