สวทล. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “การเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน” ฟรี 2รอบ 18มีนาค 2560 และ 1เมษายน2560

“การเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน”
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ครั้งที่ 1วันที่ 18 มีนาคมพ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
รอบละ 50 ท่าน

กำหนดการอบรม “การเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน” 

ใบสมัครอบรม “การเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน”

และส่งใบสมัครได้ที่ email: siriwanc@buu.ac.th