เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 31

เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 31

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 31
https://drive.google.com/file/d/0B_z2wKpg7HQ8S0xZbklzVXhfUjg/view?usp=sharing

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 31
https://drive.google.com/file/d/0B_z2wKpg7HQ8dXN2T0d3dnpVOVU/view?usp=sharing

ใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 31
https://drive.google.com/file/d/0B_z2wKpg7HQ8NmJqRG9NNG43WVE/view?usp=sharing