การเข้าชม

เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น. ชมการสาธิตการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. วันหยุดราชการเพิ่มรอบ 10.30 น. และโครงการให้อาหารปลาปากบ่อ 14.00 น.

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม/พิพิธภัณฑ์

จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เรื่องชีวิตสัตว์ทะเล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา ข่าวสารวิทยาศาสตร์ทางทะเล ข่าวรับสมัครงานสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานคุณภาพน้ำ/ แพลงก์ตอนพืช

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี (บริเวณอ่าวชลบุรี ถึง ศรีราชา)/รายงานคุณภาพน้ำทะเลทางด้านชีวภาพ (บริเวณอ่าวชลบุรี ถึง ศรีราชา จังหวัดชลบุรี )พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

ร้านค้า สวทล.

จัดจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ละลึกจัดทำพิเศษ และ สัตว์น้ำหลากหลายชนิด


ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 โดยคณะอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนเดิม) และนิสิตอีกจำนวนหนึ่งโดย ดร.บุญถิ่น อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครูและอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว

พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2513 และในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนไม่สามารถขยายออกไปได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยตรง เพื่อเป็นการขยายกิจการของพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิมทางมหาวิทยาลัยโดยการนำของ ดร.ทวี หอมชงและคณะ ได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นมูลค่า 230 ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 1 ธันวาคม 2524 ณ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2525 การก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีพิธีมอบให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2526

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงกระทำพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2527 จากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้จัดทำโครงการเพื่อยกฐานะเป็นสถาบัน และได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย โดยทรัพยากรที่ใช้ในการให้ความรู้คือสิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดต่างๆทั้งพืชและสัตว์ที่ยังมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถูกเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดที่มีระบบยังชีพสำหรับให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ในแต่ละตู้มีการจัดสภาพให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด แต่ละตู้จะมีป้ายเพื่อบ่งบอกชนิดสัตว์ทะเลที่อยู่ในตู้ทั้งชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์


พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ทะเล


ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน

ประกอบด้วยตู้จัดแสดงขนาดใหญ่ มีความจุน้ำ 4,700 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ตู้ จัดแสดงปลาขนาดใหญ่ ตู้ทรงกระบอกสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร และมีอุโมงค์อะคริลิกใส ยาว 37 เมตร ซึ่งจะเปิดให้บริการในปลายปี พ.ศ. 2559

ปลาสินสมุทร

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

ปลากบ

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

หอยงวงช้าง

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น.

เพิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

ผังภาพอาณาจักรสัตว์ทะเล

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชุดจัดแสดงนิเวศหาดหิน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ตัวอย่างพืชทะเล

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ตัวอย่างเปลือกหอยทะเล

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Hilight

แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา

แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. พิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

ให้อาหารปลาปากบ่อ BIGTANK

โครงการให้อาหารปลาปากบ่อ BIGTANK เพียงท่านละ 50 บาท ติดต่อที่ประชาสัมพนธ์ ทุกวัน ก่อน 14.00 น.

ลานเรียนรู้ชาวเล

พบกับ นิทรรศการหมุนเวียน ชุด วิจัยให้ความรู้ สร้างผู้ตระหนักรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน

สินค้าสุดพิเศษไม่ซ้ำใคร

ตุ็กตาออกแบบใหม่เพิ่อจำหน่ายที่ร้านค้าของสถาบันวิทยาศาสตร์ที่เดียวในโลกเท่านั้น

การเข้าชม

เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น. แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. เพิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

การติดต่อเข้าชมล่วงหน้า

บริการเสริมพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา/แผนที่

  • สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา:
  • 169 ถ.ลงหาดบางแสน อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
  • โทร: 038-391671 ถึง 3
  • โทรสาร: 038-391674
  • Email: tanyong@buu.ac.th
  • Website: www.bims.buu.ac.th
  • Website: bimsthailand
free hit counter